Turvallisuussuunnitelma


Turvallisuussuunnitelman tavoite

Turvallisuussuunnitelman tavoitteena on pyrkiä ennaltaehkäisemään ongelmatilanteita ja tapaturmia sekä antaa toimintaohjeita näiden tapausten sattuessa.


Turvallisuusorganisaatio

Johtokunta vastaa siitä, että seuralla on turvallisuussuunnitelma. Seuran puheenjohtaja yhdessä muiden johtokunnan jäsenten kanssa määrittää hyväksyttävän turvallisuustason sekä hyväksyy turvallisuussuunnitelman johtokunnan kokouksessa. Suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan.
Harrastuspaikkojen turvallisuudesta ja kunnosta vastaa ko. tilan omistaja. Seuran toimihenkilöiden tulee tarvittaessa huomauttaa tilojen epäkohdista tilojen omistajalle. Seuran jäsenten turvallisuudesta tuntien aikana vastaa ohjaaja, joka on vastuussa ensiapulaukusta ja mahdollisesta ensiavusta.


Turvallisuusuhka

Vakavan häiriön, tulipalon tai kaasu- ja myrkkyvaaratilanteessa, on varmistettava aina ensin ihmisten turvallisuus esim. evakuoimalla ihmiset ko. tilan kokoontumispaikalle. Kun ihmiset ovat turvassa ja apua hälytetty, on pyrittävä poistamaan mahdollinen uhkatekijä ja minimoimaan mahdollinen vahinko.


Turvallisuusuhkan sattuessa on tärkeää tietää paikalla olevien henkilöllisyys, joten tästäkin syystä on tärkeää, että ohjaaja jokaisen tunnin aluksi merkitsee nimilistaan läsnäolijat.


Toimenpiteet turvallisuusuhkan sattuessa:
•    Tee nopea tilannearvio
•    Tarkista loukkaantuneet
•    Hälytä apua, yleinen hätänumero 112
•    Käynnistä mahdollinen evakuointi
•    Pysy rauhallisena ja esiinny selkeästi

 

Turvallisuussuunnitelmaa noudatetaan seuraavissa tilanteissa:

Tapahtumat

Seuralla on vastuu järjestämiensä tapahtumien turvallisuudesta. Seuran järjestämien yleisten tilaisuuksien (esim. näytökset, urheilupäivät) osalta järjestyksenvalvojien ja ensiapuhenkilöstön lukumäärän määrää viranomaiset tapahtuman koon mukaan.


Harjoitukset
Harjoituksissa noudatetaan näiden ohjeiden lisäksi kyseisen tilan omia turvallisuussääntöjä. Liikuntatilojen varauloskäytävät ja toimintaohjeet poikkeustilassa tulee selvittää kauden alussa ensimmäisten harjoitusten yhteydessä myös jumppareille.
Ohjaajat varmistavat, että harjoituksissa käytettävät välineet ovat kunnossa ja turvallisia sekä antavat ohjeita niiden oikeasta käytöstä. Ohjaajien antamia ohjeita tulee noudattaa tapaturmien välttämiseksi.


Leirit ym.
Ennen leiriä tarkistetaan edellyttääkö leiripaikka jotain erityistä tarkennusta turvallisuusohjeisiin. Leireillä noudatetaan näitä samoja turvallisuusohjeita. Leireille ei saa ottaa mukaan alkoholia tai muita päihteitä, tulentekovälineitä, teräaseita tai muita tavaroita, joilla voi vaarantaa oman tai muiden turvallisuuden. Ohjaajat huolehtivat siitä, että leirille lähtijöillä on käytettävissä voimassa oleva ohjaajien laatima leiriohje.

 

Matka tapahtumiin, kilpailuihin ja leireille
Kun ryhmä lähtee matkalle yhdessä, on seuran ja ryhmän tehtävä pyrkiä varmistamaan turvallinen liikkuminen. Pyri aina huolehtimaan, että kuljettaja ja ajoneuvo ovat kunnossa. Seura ei käytä eläkeläiskuljettajia. Linja-autoa käytettäessä tulee varmistaa, että kalusto on varustettu turvavöillä ja on huolehdittava, että turvavyötä myös käytetään matkan aikana. Matkaan tulee varata myös riittävästi aikaa ja huomioida ruuhka ja huono ajokeli.


Majoittuminen
Kun ryhmä matkoilla yöpyy yhdessä, on turvallinen majoittuminen tärkeää. Yleisiä majoituspalveluita käytettäessä vastuu turvallisuudesta on palvelun tarjoajalla. Kun majoitutaan tiloihin, joita ei ole suunniteltu yöpymiseen, tulee joukkueen ottaa mukaan toimiva palovaroitin ja taskulamppu. Näiden varusteiden mukaan ottamisesta huolehtii ryhmän ohjaaja. Jokaisessa erillisessä tilassa tulee olla oma palovaroitin, jos majoitutaan esimerkiksi useassa luokkahuoneessa. Majoituspaikan varauloskäytävien sijainnit tulee selvittää yhdessä.